Transliterácia a transkripcia z ruskej cyriliky do latinky


Súčasná ruská abeceda - azbuka obsahuje 33 písmen
А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё
Ж ж З з И и Й й К к Л л М м
Н н О о П п Р р С с Т т У у
Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ
Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я я

 • Transliterácia je postup, pri ktorom sa priradí každej graféme (písmenu, slabičnému znaku, znaku) jedného písma zodpovedajúca graféma alebo grafémy z iného písma. Transliterácia môže, ale nemusí zachytávať aj fonetickú hodnotu (výslovnosť) pôvodnej grafémy. Transliterácia sa používa v odborných a vedeckých textoch.

 • Transkripcia je prepis z jedného písma do druhého, pri ktorom sa slová prepisujú v zhode s písaním slov v preberajúcom jazyku (opak transliterácie). Transkripcia sa používa v "bežných" textoch a transliterácia v textoch, ktoré sú odbornejšieho charakteru alebo viac zamerané na názvoslovie (geografické, bibliografické, lingvistické a podobne).

 • Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa v pripojených tabuľkách uvádza bežný prepis zo slovanských jazykov používajúcich cyrilské písmo do slovenčiny. Pri prepise mien ide o fonetickú transkripciu nie transliteráciu (prepis grafémy, resp. grafém reprezentujúcich znakový repertoár cyriliky/azbuky). Príklady:

  Aлeкcaндpoв – Alexandrov (ako slovo s neruským pôvodom)
  Tютчев – Ťutčev
  Ульянов- Ulianov
  Третьяков – Tretiakov

  V praxi sa tieto pravidlá nie vždy dodržiavajú a používajú sa viaceré transliteračné možnosti. Na Slovensku sa transliterácia začala uplatňovať hlavne v súvislosti s anglickým prepisom z azbuky. Keďže vo vzťahu k slovenčine anglický prepis koreluje s transliteráciou, dostáva sa do rozporu s pravidlami slovenského pravopisu, ktorý používa transkripciu.
zdrojový text anglický prepis transliterácia
Яцко Елизавета Yatsko Yelyzaveta Jacko Jelizaveta
Валерий Быков Valeriy Bykov Valerij Bykov
Татьяна Новицка Tatyana Novitska Taťjana Novicka


Problematikou transliterácie cyriliky sa v minulosti zaoberala norma ČSN 01 0185 "Transliterácia cyriliky", ktorá bola schválená 4. 9. 1975 a účinnosť nadobudla 1. 7. 1977. Predmetná norma ČSN 01 0185 bola zrušená v apríli 2003 a mala ju nahradiť medzinárodná norma ISO 9 1995 "Transliteration of Cyrillic Characters into Latin Characters", ktorú komisia nakoniec neschválila pre jej zastaranosť. Keďže starú normu dosiaľ nenahradila žiadna iná národná norma, v paraxi sa stále používa.

Norma bola určená najmä na vedecké a odborné účely a pri transliterácii cyrilských písmen sa vychádzalo zo súboru cyrilských písmen používaných v jednotlivých slovanských jazykoch a z ich hláskovej platnosti. Rozdiel v transliterácii toho istého písmena (grafémy) vyplýval z jazyka, z ktorého sa cyrilské písmená transliterovali (napr. и z ruštiny sa transliterovalo ako i, resp. ji po mäkkom znaku, kým z ukrajinčiny ako y; ruské г sa transliterovalo do latinky ako g, kým z ukrajinčiny ako h, ruské щ sa transliterovalo ako šč , kým z bulharčiny ako št). Pri transliterácii podľa tejto normy bolo nevyhnutné poznať východiskový slovanský jazyk, z ktorého sa cyrilské písmená transliterovali. Pri transliterácii sa používali latinské písmená alebo spojenia písmen, ktoré sú obvyklé v slovenčine, resp. v češtine (podľa potreby modifikované diakritickými znamienkami) alebo diakritické znamienka.

Podľa rozhodnutia ÚGKK SR zo 4. novembra 1998 číslo P-2987/1998 o spôsobe prepisu názvov geografických objektov z ruskej cyriliky do latinky v súlade s odporúčaním č. 18 Piatej konferencie OSN o štandardizácii geografických názvov (Montreal 1987) sa používajú nasledovné pravidlá:

TRANSLITERAČNÁ TABUĽKA
na prepis ruskej cyriliky do latinky systém GOST 1983
ruská cyrilika latinka príklady v ruskej cyrilike príklady v latinke
А а A a Абакан Abakan
Б б B b Бабушкин Babuškin
В в V v Вавилово Vavilovo
Г г G g Гагарин Gagarin
Д д D d Дудинка Dudinka
Е е E e Елисеевка Eliseevka
Ë ë Ë ë Ëлкино Ëlkino
Псëл Psël
Ж ж Ž ž Жижица Žižica
З з Z z Звëздный Zvëzdnyj
И и I i Идрица Idrica
Й й J j Йошкар-Ола Joškar-Ola
К к K k Кокуй Kokuj
Л л L l Ляскеля Ljaskelja
М м M m Мама Mama
Н н N n Ногинск Noginsk
О о O o Омолон Omolon
П п P p Попова Popova
Р р R r Ребриха Rebriha
С с S s Сасово Sasovo
Т т T t Татта Tatta
У у U u Ужур Užur
Ф ф F f Фофаново Fofanovo
Х х H h Хохлома Hohloma
Ц ц C c Цаца Caca
Ч ч Č č Чучково Čučkovo
Ш ш Š š Шешма Šešma
Щ щ Šč šč Щигры Ščigry
Ъ ъ Подъячево Pod”jačevo
Ы ы Y y Ыгыатта Ygyatta
Ь ь Параньга Paran’ga
Э э È è Эльтон Èl’ton
Ю ю Ju ju Юрюзань Jurjuzan’
Я я Ja ja Ягылъях Jagyl”jah

 1. Používanie malých a veľkých písmen v geografických názvoch prepísaných do latinky zodpovedá štandardizovanému písaniu názvov v ruskom jazyku: Карское море - Karskoe more, Красная Горка - Krasnaja Gorka, Ростов-на-Дону - Rostov-na-Donu

 2. Druhové označenia, ktoré predchádzajú alebo nasledujú po zložke vlastného mena v úplnej alebo skrátenej podobe, sa prepisujú do latinky v súlade s ich použitím v ruštine: Белое море - Beloe more, море Лаптевых - more Laptevyh, Баргузинский хребет - Barguzinskij hrebet, хр. Менделева - hr. Mendeleeva, м. Челюскин - m. Čeljuskin, о-ва Долгие - o-va Dolgie, бол. Чистый Мох - bol. Čistyj Moh

 3. Zložené názvy, ktoré sa v ruštine píšu ako jedno slovo, so spojovníkom alebo oddelene, si pri prepise do latinky zachovávajú svoj spôsob písania; sú teda jednoslovné, so spojovníkom alebo viacslovné: Новомоскоск - Novomoskovsk, Верхнеуральск - Verhneural’ sk, Усть-Ордынск - Ust’-Ordynsk, Орехово-Зуево - Orehovo-Zuevo, Струги Красные - Strugi-Krasnye, Камень-на-Оби - Kamen’ -na-Obi, Белая Калитва - Belaja Kalitva

 4. Názvy prepísané do latinky sa abecedne zaraďujú podľa tohto poradia: a, b, c, č, d, e, ë, è , f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, y, z, ž. Pri abecednom radení latinkových písmen doplnených symbolom ’ , ktorý označuje ruský znak ь a symbolom ” , ktorý označuje ruský znak ъ , sa tieto symboly neberú do úvahy.