Dr. Irina Slaninková
úradný prekladateľ ruský - slovenský jazyk


Úradný preklad je taký preklad, ktorý môže vykonať len prekladateľ (tzv. úradný alebo tzv. súdny prekladateľ), ktorý je na vykonávanie tejto činnosti oprávnený Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v platnom znení a ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Úradné preklady sa tiež nazývajú oficiálne preklady úradných listín, úradné preklady s pečiatkou, súdne preklady dokumentov, overené preklady a podobne.

Som zapísaná v zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR pod evidenčným číslom: 971368 s jazykovou kombináciou slovenský jazyk - ruský jazyk.

Ako súdny prekladateľ v jazyku slovenský - ruský vám vyhotovím preklad úradných dokumentov, ktorý bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný s notársky overenou kópiou originálneho dokumentu alebo priamo s originálom dokumentu trikolórou a zapečatený.

Aká je cena za úradný preklad z/do ruského jazyka?

Ceny za úradný preklad určuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004. Ceny za preklad v každom konkrétnom prípade sa môžu líšiť v závislosti od náročnosti úkonu, požadovanej rýchlosti úkonu, počtu vyhotovení a podobne. Vo všeobecnosti možno povedať, že základná tarifná odmena za preklad za každú aj začatú stranu preložených listín medzi slovenským jazykom a inými európskymi jazykmi je 19,92 eura, pričom tarifná odmena za preklad medzi jazykmi, z ktorých aspoň jeden nepoužíva latinku, sa zvyšuje o 1,66 eura za každú aj začatú stranu preložených listín.

Nezabudnite na apostilu

Apostil alebo apostila je osvedčenie (často býva vo forme pečiatky na zadnej strane overovanej listiny), ktoré overuje pôvod verejnej listiny (napr. sobášny alebo rodný list, súdne rozhodnutie, výpis z registra trestov alebo notárske osvedčenie). Ak slovenský úrad alebo orgán vyžaduje osvedčenú listinu s apostilou - potom na úradnej listine vydanej v Ruskej federácii musí byť apostila (pečiatka) príslušného orgánu z Ruska alebo apostila z Konzulátu Ruskej federácie v Bratislave a úradný preklad ruskej listiny do slovenského jazyka sa urobí ako posledný v poradí.

☏    Nezáväzná konzultácia     +421-907-209563

Úradný preklad ruský jazyk - slovenský jazyk


Úradne overené preklady sú špeciálnou kategóriou prekladov, ktoré sa využívajú v úradnom styku s inštitúciami, štátnymi orgánmi, úradmi, veľvyslanectvami a pod. Môžu ich však vyžadovať napr. aj niektorí zahraniční zamestnávatelia. Úradný preklad budete potrebovať aj v mnohých iných situáciách, napr. pri dovezení auta, alebo ak sa hlásite na zahraničnú školu, pri zmene trvalého pobytu, sobáši v zahraničí atď.

Právnické osoby využívajú úradné preklady najmä keď sa hlásia do verejných súťaží, ale aj pri podpisovaní dôležitých zmlúv, kde potrebujú mať záruku, že zmluva je preložená presne podľa znenia originálu.

Tieto preklady môžu vykonávať len určití prekladatelia, ktorí musia pred získaním okrúhlej pečiatky zložiť náročné skúšky, s čím súvisí vyššia cena prekladu.

Najčastejšie typy dokumentov pre úradný preklad z/do ruského jazyka:

 • zmluvy (všetky typy, napr. kúpna zmluva)
 • faktúry
 • výpis z obchodného registra
 • výpis z registra trestov
 • rodný list
 • sobášny list
 • úmrtný list
 • vysvedčenie
 • diplom
 • výpis známok
 • vodičský preukaz
 • technický preukaz
 • certifikát
 • vyhlásenie o zhode
 • doklad o odbornej spôsobilosti
 • daňové priznanie
 • účtovná závierka
 • protokoly, potvrdenia

Pred objednaním súdneho prekladu z/do ruštiny:


Skutočne potrebujem súdny preklad?

(súdny preklad = úradný preklad = preklad s pečiatkou = úradne overený preklad = overený preklad)

Vyžaduje úrad (inštitúcia), ktorému budem preklad odovzdávať, úradne overený preklad s pečiatkou z /do ruského jazyka? Ak áno ..

S čím sa bude preklad viazať?

Súdny preklad musí byť vždy zviazaný trikolórou s dokumentom, z ktorého bol samotný preklad vyhotovený, a to preto, aby mohol úradný prekladateľ v doložke vyhlásiť, že preklad súhlasí s originálom a potvrdiť to svojou úradnou pečiatkou prekladateľa a svojím podpisom.

Spravidla sú 3 možnosti, s čím sa môže preklad viazať:
 1. s originálom dokumentu;
 2. s notársky osvedčenou kópiou originálu;
 3. s obyčajnou kópiou.

* POZNÁMKA: Najčastejšie sa úradný preklad zväzuje s notársky osvedčenou kópiou originálu. V prípade nejasností je potrebné sa v príslušnej inštitúcii vopred informovať o tom, s čím sa bude preklad viazať (resp. čo máte odovzdať na priviazanie k prekladu).

Konzultácia - moje kontakty ..

Viazanie úradného prekladu


1. Viazanie s originálom dokumentu

Ak požadujete, aby bol preklad zviazaný s originálom, je potrebné si uvedomiť, že originál sa pri zviazaní predierkuje a navždy zviaže s prekladom. Po odovzdaní takto zviazaného dokumentu príslušnej inštitúcii by vám mohol originál v budúcnosti chýbať. Z tohto dôvodu sa napríklad preklady diplomov nikdy nezväzujú s originálmi. S originálmi sa väčšinou zvyknú viazať také dokumenty, ktoré je možné opätovne vystaviť, podpísať, opečiatkovať a pod. (napríklad výpis z registra trestov).

2. Viazanie s notársky osvedčenou kópiou

Ak je originál natoľko cenný, že sa nemôže použiť na zväzovanie s prekladom, dá sa na tieto účely vyhotoviť notársky osvedčená kópia originálu (zhotoví vám ju notár). Ak sa chystáte úradný preklad použiť v zahraničí, je potrebné notára poprosiť, aby vám dokumenty overil na účely do zahraničia. Rozdiel je v tom, že ich musí podpísať sám notár a nemôže ho v týchto prípadoch nahradiť jeho zamestnanec alebo koncipient. Ak však potrebujete overiť dokument v cudzom jazyku, je potrebné vyhľadať notára, ktorý overuje aj cudzojazyčné dokumenty v danom jazyku. Takto overené dokumenty sú vhodné na zviazanie s prekladom. Ak teda máte napríklad slovenský rodný list overený notárom a potrebujete ho dať úradne preložiť do ruštiny, potrebujete mi priniesť/naskenovať notársky overenú kópiu, pretože aj pečiatka notára sa musí preložiť do ruštiny. Notárske osvedčenie poskytujem aj ako doplnkovú službu.

3. Viazanie s obyčajnou (neoverenou) kópiou

V prípade, že nepotrebujete, aby bol preklad zviazaný s originálom, ani s notársky overenou kópiou, je možné preklad zviazať aj s obyčajnou (neoverenou) kópiou. V tomto prípade stačí, ak mi dokumenty naskenujete, ja ich vytlačím a s týmito výtlačkami bude zviazaný úradný preklad. Ten si potom prídete prevziať osobne alebo vám ho môžem zaslať poštou/kuriérom.

Notárske osvedčenia


Túto doplnkovú službu ponúkam klientom, ktorí potrebujú úradný preklad zviazať s notársky osvedčenou kópiou originálu a nemajú čas alebo možnosť si ju sami zabezpečiť. Notársky osvedčená kópia sa používa na účely zviazania s úradným prekladom, ak preklad nie je možné zviazať priamo s originálom. Aby som však za vás mohla navštíviť notára, musíte mi najprv doručiť originál dokumentu, bez ktorého notár jeho fotokópiu neosvedčí. Notárom osvedčená kópia je potom vhodná na zviazanie s úradným prekladom.

Ak si chcete notárske osvedčenie zabezpečiť sami:

Pokiaľ sa chystáte úradný preklad slovenského dokumentu použiť v zahraničí, je potrebné notára požiadať, aby vám dokumenty overil na účely do zahraničia. Ak teda máte napríklad slovenský rodný list a potrebujete ho dať úradne preložiť do ruštiny, je potrebné si zabezpečiť jeho osvedčenú kópiu ešte pred samotným prekladom, pretože aj pečiatka notára sa musí preložiť do ruštiny.

Ak však potrebujete overiť dokument v ruskom jazyku, je potrebné vyhľadať notára, ktorý overuje aj cudzojazyčné dokumenty v ruskom jazyku. Notár dá na listinu slovenskú pečiatku, takže ak chcete preklad listiny do slovenčiny, pečiatka notára je už v slovenskom jazyku, takže ju netreba prekladať. Napriek tomu je potrebné takisto najprv navštíviť notára a až potom priniesť osvedčenú fotokópiu, pretože práve s ňou sa bude preklad viazať.

Ak nemáte čas, alebo príslušného notára na blízku, sprostredkujem vám notárske osvedčenie vášho originálu a následne úradne overený preklad notársky osvedčenej kópie z/do ruštiny ako komplexnú službu.

Objednať úradný preklad z/do ruského jazyka ..