Ruský cestovný pas

Transliterácia (prepis) mien do latinky v ruských cestovných pasoch


Pred rokom 1997

V sovietskych cestovných pasoch bola do roku 1997 transliterácia mien do latinky založená na francúzskych pravidlách (ale bez diakritiky), takže všetky názvy boli prepísané v systéme francúzskeho štýlu.

1997-2010

Zavedením nových ruských cestovných pasov v roku 1997 ministerstvo vnútra zaviedlo anglicky orientovaný systém bez diakritiky, ale tento systém bol tiež zrušený v roku 2010.

2010-2013

V roku 2006 bol prijatý GOST 52535.1-2006, ktorý definuje technické požiadavky a normy pre ruské medzinárodné pasy a zavádza vlastný systém prepisu. V roku 2010 Federálna migračná služba Ruska schválila nariadenie č. 26, v ktorom sa uvádza, že všetky osobné mená uvedené v cestovných pasoch vydaných po roku 2010 musia byť prepísané pomocou GOST 52535.1-2006. Kvôli určitým rozdielom medzi novým systémom a starým systémom by sa občania, ktorí chceli zachovať starú verziu prepisu mena, najmä tie, ktoré boli v starom cestovnom pase pred rokom 2010, mohli obrátiť na miestny migračný úrad pred nadobudnutím nového pasu. Norma bola v roku 2013 zrušená.

Po roku 2013

V roku 2013 nadobudlo účinnosť nariadenie č. 320 Federálnej migračnej služby Ruska. Uvádza sa v ňom, že všetky osobné mená a priezviská v cestovnom pase musia byť prepísané pomocou systému ICAO, ktorý je uverejnený v dokumente Doc 9303 "Strojovo čitateľné cestovné doklady, časť 3". Tento systém sa líši od systému GOST 52535.1-2006 v dvoch veciach:

  • písmeno "ц" sa prepíše na "ts" (ako v systémoch pred 2010 r.);
  • písmeno "ъ" sa prepíše na "ie" (novinka).

Pravidlá pri transliterácii mien v ruských pasoch

platné od roku 2013

Ruské písmenoLatinské písmenoRuské písmenoLatinské písmenoRuské písmenoLatinské písmeno
ААЛLХKH
БBMMЦTS
ВVНNЧCH
ГGOOШSH
ДDПPЩSHCH
EEРRЪIE
ЁEСSЫY
ЖZHTTЬ
ЗZУUЮIU
ИI ЭЕЯIA
ККФFЙI